pl de en es it ru

login:

hasło:ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 01_07_2014___17

OGŁOSZENIE


Ogloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400 tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. . Karcher spalinowy do czyszczenia kadzi
5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Karcher spalinowy do czyszczenia kadzi – 1 szt.

6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 01.07.2014 r. do 15.07.2014 r. do godz. 12.00

7. Termin przystępowania do realizacji – od 16.07.2014r.
8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką.
10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00
11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504

Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak
Łódź, dnia 01.07.2014 roku


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 16_06_2014___16
OGŁOSZENIE


Ogloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400 tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. . Etykieciarka dużą do naklejania etykiet,
2.. Etykieciarka mała do opisu i kodów kreskowych produktu
5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Etykieciarka dużą do naklejania etykiet – 1szt.
Etykieciarka mała do opisu i kodów kreskowych produktu – 1 szt.

6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 16.06.2014 r. do 02.07.2014 r. do godz. 12.00

7. Termin przystępowania do realizacji – od 03.07.2014r.
8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką.
10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00
11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504

Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak
Łódź, dnia 16.06.2014 roku

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 09_06_2014___15OGŁOSZENIE


Ogloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400 tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Automatyczna owijarka do palet produktów

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Automatyczna owijarka do palet produktów - służy do równomiernego i ścisłego owijania opakowań z farbami ułożonych na paletach

6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 09.06.2014 r. do 25.06.2014 r. do godz. 12.00

7. Termin przystępowania do realizacji – od 26.06.2014r.
8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką.
10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00
11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504

Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak
Łódź, dnia 09.06.2014 roku

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 12_05_2014___14


OGŁOSZENIE


Ogloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400 tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. . Pompa elektryczna do przelewania płynnych produktów – 5 szt

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Pompa elektryczna do przelewania płynnych produktów – 5 szt - służy do przelewania płynnych produktów

6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 12.05.2014 r. do 26.05.2014 r. do godz. 12.00

7. Termin przystępowania do realizacji – od 27.06.2014r.
8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką.
10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00
11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504

Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak
Łódź, dnia 12.05.2014 roku

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 07_05_2014___13


OGŁOSZENIE


Ogloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400 tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zestaw pakujący do opakowań w folię termokurczliwą

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zestaw pakujący do opakowań w folię termokurczliwą - służy do równomiernego i ścisłego konfekcjonowania opakowań

6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 07.05.2014 r. do 22.05.2014 r. do godz. 12.00

7. Termin przystępowania do realizacji – od 23.05.2014r.
8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką.
10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00
11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504

Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak
Łódź, dnia 07.05.2014 roku

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 14_04_2014___12


OGŁOSZENIE


Ogloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400 tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Oprogramowanie do spektometra wprowadzanie kolorów i receptur do barwienia

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Oprogramowanie do spektometra wprowadzanie kolorów i receptur do barwienia - umożliwia przekładanie receptur do barwienia na naszych produktach
6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 14.04.2014 r. do 23.04.2014 r. do godz. 12.00

7. Termin przystępowania do realizacji – od 24.04.2014r.
8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką.
10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00
11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504

Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak
Łódź, dnia 14.04.2014 roku

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 01_04_2014___11OGŁOSZENIE
 


Ogloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:
 • Disolwer intensywny PMD poj.1250L
 • Prasa do wyciskania mas gęstych
 • Młyn pionowy - do rozdrabniania cząsteczek
 • Dozownik pigmentów do barwienia produktów .
 • Automatyczny samoczyszczący mieszalnik wrzecionowy .
 • Wytrząsarka Automatyczna .
7. Młynek nano do mielenia pigmentów

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • Disolwer intensywny PMD poj.1250L - maszyna do produkcji farb
 • Prasa do wyciskania mas gęstych - maszyna do produkcji past
 • Młyn pionowy - do rozdrabniania cząsteczek- służy do dokładnego rozdrabniania, ucierania produktów
 • Dozownik pigmentów do barwienia produktów - służy do barwienia produktu końcowego (farby i tynki)
 • Automatyczny samoczyszczący mieszalnik wrzecionowy - służy do odpowiedniego w czasie mieszania produktów
 • Wytrząsarka Automatyczna - służy do dynamicznego łączenia produktów z pigmentami - barwienie produktów
7. Młynek nano do mielenia pigmentów - rozdrabnianie produktów do postaci nano

6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 01.04.2014 r. do 18.04.2014 r. do godz. 12.00

7. Termin przystępowania do realizacji – od 22.04.2014r.
8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.
10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy:jkubiak@ecorson.comlub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00
11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504Łódź, dnia 01.04.2014 roku

Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 28_04_2014___10


OGŁOSZENIE 10
 


Ogloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400 tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Automatyczna owijarka do palet produktów

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Automatyczna owijarka do palet produktów - służy do równomiernego i ścisłego owijania opakowań z farbami ułożonych na paletach

6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 28.04.2014 r. do 13.05.2014 r. do godz. 17.00

7. Termin przystępowania do realizacji – od 14.05.2014r.
8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką.
10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00
11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504

Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak
Łódź, dnia 28.04.2014 roku

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 01_04_2014 2___9


OGŁOSZENIE 9Ogloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400 tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:
 • Disolwer intensywny PMD poj.1250L
 • Prasa do wyciskania mas gęstych
 • Młyn pionowy - do rozdrabniania cząsteczek
 • Dozownik pigmentów do barwienia produktów .
 • Automatyczny samoczyszczący mieszalnik wrzecionowy .
 • Wytrząsarka Automatyczna .
7. Młynek nano do mielenia pigmentów

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • Disolwer intensywny PMD poj.1250L - maszyna do produkcji farb
 • Prasa do wyciskania mas gęstych - maszyna do produkcji past
 • Młyn pionowy - do rozdrabniania cząsteczek- służy do dokładnego rozdrabniania, ucierania produktów
 • Dozownik pigmentów do barwienia produktów - służy do barwienia produktu końcowego (farby i tynki)
 • Automatyczny samoczyszczący mieszalnik wrzecionowy - służy do odpowiedniego w czasie mieszania produktów
 • Wytrząsarka Automatyczna - służy do dynamicznego łączenia produktów z pigmentami - barwienie produktów
7. Młynek nano do mielenia pigmentów - rozdrabnianie produktów do postaci nano

6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 01.04.2014 r. do 18.04.2014 r. do godz. 17.00

7. Termin przystępowania do realizacji – od 22.04.2014r.
8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.
10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy:jkubiak@ecorson.comlub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00
11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504 Łódź, dnia 01.04.2014 roku

Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak
 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 20_01_2014___8


Ogloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego


1. ZAMAWIAJACY:

ECORSON
- Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400 tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Lepkościomierz,
2. Połyskomierz,
3. Tester szorowalności,
4. Piknometr z certyfikatem,
5. Grindometr G-2/100,
6. Pehametr+ Elektroda,
7. Mikroskop

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Lepkościomierz - służy do określania stopnia gęstości
2. Połyskomierz, - służy do określania stopnia połysku farb
3. Tester szorowalności,- służy do określania stopnia ścieralności danej powierzchni
4. Piknometr z certyfikatem, - służy do pomiaru masy cieczy lub substancji sypkich przy ściśle określonej objętości
5. Grindometr G-2/100,- służy do kontroli jakości produkcji
6. Pehametr+ Elektroda,- służy do określania stopnia PH
7. Mikroskop - służy do zwiększenia stopnia widzenia powierzchni

6.
Termin składania ofert - od zaraz czyli 20.01.2014 r. do 05.02.2014 r. do godz. 17.00

7.
Termin przystępowania do realizacji – od 06.02.2014r.
8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.
10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00
11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504


Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak
Łódź, dnia 20.01.2014 roku

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 22_11_2013___7

Ogloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:
ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400
tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Laptop i oprogramowanie do spektofotometra
2. Spektrofotometr i oprogramowanie do ustalenia receptur kolorów dla baz produktów
które są niezbędne do realizacji założeń złożonego projektu III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Tytuł projektu: „Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"
Przy wykonywaniu wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zafunkcjonowania przedmiotu zamawiania. Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby zastosowane materiały, które będą używane do realizacji omawianego projektu, posiadały wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania – dokumentacja ta powinna być dostępna do wglądu Zamawiającego.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakup laptopa i oprogramowania do spektofotometra - kompletny laptop z wgranym oprogramowaniem współdziałającym z spektofotometrem,
2. Zakup spektrofotometra i oprogramowania do ustalenia receptur kolorów dla baz produktów - kompletny sprzęt zsynchronizowany z bazą naszych produktów
Licencje i całość wdrożenia muszą zapewnić kompatybilność działania systemu z potrzebami firmy.
6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 22.11.2013 r. do 09.12.2013 r. do godz. 17.00
7. Termin przystępowania do realizacji – od 10.12.2013r.

8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00

11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504
Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak
Łódź, dnia 22.11.2013 roku

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 28_10_2013___6
Ogloszenie o przetargu w trybie określonym w trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:
ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400
tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Ofertę można składać do całości zamówienia.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, adaptacja, instalacja oraz pełne wdrożenie łącznie ze szkoleniem w siedzibie oraz filiach ECORSON
a. systemu informatyczny - Oprogramowania do produkcji, współdziałającego z całym systemem sprzedaży, magazynowym, logistycznym
które są niezbędne do realizacji założeń złożonego projektu III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Tytuł projektu: „Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"
Przy wykonywaniu wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zafunkcjonowania przedmiotu zamawiania. Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby zastosowane materiały, które będą używane do realizacji omawianego projektu, posiadały wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania – dokumentacja ta powinna być dostępna do wglądu Zamawiającego.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
a. zakup licencji systemu do zarządzania produkcją
Moduł zarządzania produkcją z integrowany z systemem
Gospodarka magazynowa surowców
Zlecenia produkcyjne - zarządzanie, planowanie produkcji
Kompletacja gotowego produktu.
Rozliczenie kosztów.
b. wdrożenie, konfiguracja w/w systemu
Instalacja systemu w centrali i oddziałach firmy
Konfiguracja systemu w/g wytycznych klienta
c przeszkolenie użytkowników z zakresu użytkowania, oraz zarządzania systemem.
Szkolenie z programu dla użytkowników końcowych
Szkolenie z zarządzania, konfiguracji, instalacji nowych lokalizacji dla osób wytypowanych przez właściciela firmy.
d. zakup, dostawa, konfiguracja sprzętu - serwer wraz z osprzętem na którym w/w system będzie działał.
Serwer - 1procesor/16GB RAM/3 x HDD (RAID 5)/dodatkowy zasilacz
Licencje i całość wdrożenia muszą zapewnić kompatybilność działania systemu z potrzebami firmy.
6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 28.10.2013 r. do 08.11.2013 r. do godz. 17.00
7. Termin przystępowania do realizacji – od 12.11.2013r.

8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00

11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia w/w kryteria.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu: tel: 503104504
Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak
Łódź, dnia 28.10.2013 roku

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 22_11_2013 2___5Ogloszenie o przetargu w trybie określonymw trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1.    ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak

            91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A

            NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400

            tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

            mail: info@eorson.com,
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz zakup
:
1. Sprężarka 100 Litrów, – 1 szt,
2. Disolwer dwunapędowy oscylacyjny do dyspergowania farb 200L – 1 szt,
3. Kadź wzmacniana 200 - 2 szt.
 
które są niezbędne do realizacji założeń złożonego projektu III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Tytuł projektu: „Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"
 
Przy wykonywaniu wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zafunkcjonowania przedmiotu zamawiania. Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby zastosowane materiały, które będą używane do realizacji omawianego projektu, posiadały wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania – dokumentacja ta powinna być dostępna do wglądu Zamawiającego.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Sprężarka – 1 szt., - pojemność zbiornika 100 litrów 8-10 bar
2. Disolwer dwunapędowy oscylacyjny do dyspergowania 200L – 1 szt. - 15 KW, pojemność zbiornika 200-300 litrów, z czujnikiem temperatury, z czytelnym pulpitem obsługi, podświetlanie kadzi,
3. Kadź wzmacniana 200 L - 2 szt.- mobilne na kółkach ze stali nierdzewnej

6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 22.11.2012 r. do 12.12.2012 r. do godz. 12.00

7. Termin przystępowania do realizacji prac – 17.12.2012r.

8.
Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Możliwe jest składanie oferty kompleksowej bądź poszczególnych do konkretnych prac adaptacyjnych.
Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00

11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykowca spełnia w/w kryteria

W razie potrzeby uzyskania bliższych informacji prosimy najpierw o

Kontakt tel: 503104504

Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak   
                                                                
Łódź, dnia 22.11.2012 rokuZAMÓWIENIE PUBLICZNE 04_04_2013____4


Ogloszenie o przetargu w trybie określonymw trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1. ZAMAWIAJACY:


ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400
tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „ Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Oferę można składać do całości zamówienia lub do jego częśc.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz zakup:
a. Disolwer dwunapędowy oscylacyjny do dyspergowania - 1szt,
b. Kadź 800L – 2 szt.
c. Układ konfekcjonowania do wiader – 1 szt.
d.
Dissolver labolatoryjny – 1 szt

e.
Sito wibracyjne do przesiewania i selekcji kwarcu i kruszywa – 1 szt.

które są niezbędne do realizacji założeń złożonego projektu III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Tytuł projektu: „Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie "Ecorson"
Przy wykonywaniu wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zafunkcjonowania przedmiotu zamawiania. Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby zastosowane materiały, które będą używane do realizacji omawianego projektu, posiadały wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania – dokumentacja ta powinna być dostępna do wglądu Zamawiającego.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a. Disolwer dwunapędowy oscylacyjny do dyspergowania - 1szt,

Dissolver przystosowany do wielkości kadzi o poj roboczej
min. 800 L
Główny motor (moc w sieci): ok. 55-75 kW / Napięcie 380-420 V,
nie przeciwwybuchowe
Zakres prędkości: min.1250 1/min

b. Kadź 800L – 2 szt.

pojemność robocza min. 800L

kalibrowany zbiornik ze stali szlachetnej 1.4301

c. Układ konfekcjonowania do wiader – 1 szt.

Zakres dozowania: wagowe: od 5kg do 30kg

Dokładność wagi tensometrycznej: 20 g,

Zasilanie elektryczne: 1x230V, 50Hz

Zasilanie sprężonym powietrzem

 

 d. Dissolver labolatoryjny – 1 szt
Silnik o mocy 0,75 kW, 220 V 50 Hz
Zakres płynnej regulacji obrotów:
0-10.000 1/min

e.
Sito wibracyjne do przesiewania i selekcji kwarcu i kruszywa – 1 szt.


6. Termin składania ofert - od zaraz czyli 04.04.2013 r. do 06.05.2013 r. do godz. 17.00
7. Termin przystępowania do realizacji – od 7.05.2013r.

8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub osobiście do siedziby firmy, do godź. 12.00

11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O zamówienia mogą się ubiegać Firmy, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykowca spełnia w/w kryteria

W razie potrzeby uzyskania bliższych informacji prosimy najpierw o


Kontakt tel: 503104504
Właściciel ECORSON
Jarosław Kubiak
Łódź, dnia 04.04.2013 roku

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 26_04_2012___3

 


Ogloszenie o przetargu w trybie określonymw trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1.   ZAMAWIAJACY:

ECORSON
- Jarosław Kubiak

91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400
tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705   Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.
3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:
 Niniejsze postępowanie jest organizowane w  związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „Wzrost konkurencyjności firmy „ECORSON”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6: Rozwój mikro - i małych przedsiębiorstw. Numer konkursu
RPLD.03.06.00-3/11.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja kompresora, który jest niezbędne do realizacji założeń złożonego projektu „Wzrost konkurencyjności firmy „ECORSON”:


KOMPRESOR Z INSTALACJĄ

Dane techniczne:
Rodzaj, typ:
Moc silnika: KW
Poziom hałasu: dB(A)
Pojemność zbiornika powietrza: L (150-200 L)
Ciśnienie robocze: bar- (min.5-10bar)
Wydajność nominalna: m3/min
(min.150L min.)
Waga: kg
Wymiary: mm

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6. Termin składania ofert  - od dnia 26-04-2012 do dnia 15-05-2012 do godz. 18,00
Oferty należy kierować na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub do siedziby firmy:
           ECORSON - Jarosław Kubiak
           91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A,

7. Termin realizacji zamówienia – 31-05-2012.
8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów:
Ocena wg kryterium ceny – ranga kryterium 100 %
Kryterium cena obliczana jest wg wzoru :
    C=( Cminim. /Cb) x 100%
gdzie

C - cena
Cminim. - cena najniższa
Cb- cena badana

a.  Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawcę cenę brutto. Oferty złożone w innej walucie będą przeliczone na PLN wg średniego kursu NBP z dnia złożenia oferty.
9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Możliwe jest składanie oferty kompleksowej bądź na poszczególne maszyny
10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O zamówienia mogą się ubiegać  Wykonawcy, którzy:
 
a.    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
b.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
c.    dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
d.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
e.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
 W razie potrzeby uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt telefoniczny

pod nr tel: 503 104 504.
Łódź dnia 26-04-2012r.
                                                                                Właściciel ECORSON
                                                                                    Jarosław Kubiak

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 02_04_2012___2Ogloszenie o przetargu w trybie określonymw trybie art.70' Kodeksu Cywilnego

1.   ZAMAWIAJACY:

          
ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400
tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21
 
2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 701, 703-705   Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.
 3.    POSTANOWIENIA WSTEPNE:
Niniejsze postępowanie jest organizowane w  związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „Wzrost konkurencyjności firmy „ECORSON”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6: Rozwój mikro - i małych przedsiębiorstw. Numer konkursu
RPLD.03.06.00-3/11.

4.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
Przedmiotem zamówienia są 3 maszyny, które są niezbędne do realizacji założeń złożonego projektu „Wzrost konkurencyjności firmy „ECORSON”:

a.    Maszyna do perfekcyjnego cięcia próbek
Dane techniczne:
Długość noża: 800 mm
Max wysokość warstwy cięcia: mm
Liczba cięć na minutę: 25
Napęd/ moc zainstalowana: elektryczny/kW

b.    Maszyna do zaciągania i precyzyjnego nakładania kleju:
Dane techniczne:
Wydajność: <kart/godz
Obszar nanoszenia kleju: <650x420 mm
Format kart: <720x550 mm
Wysokość pojemnika kart:<40 mm

c.    Maszyna do  precyzyjnego naklejania próbek do katalogów-w miejsca wyznaczone z wyznaczoną dokładnością i estetyką
Dane techniczne:
Format kart: <650x420 mm
Wydajność: <250 kart/godz.
Wysokość pojemnika kart: 100 mm

Wszystkie maszyny powinny być zabezpieczone w odpowiednie parametry i standardy bezpieczeństwa i jakości pracy.
Przy wykonywaniu wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamawiania, w tym koszty dostawy.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6. Termin składania ofert  - od dnia 02-04-2012 do dnia 20-04-2012 do godz. 18,00
Oferty należy kierować na adres mailowy: jkubiak@ecorson.com lub do siedziby firmy:
           ECORSON - Jarosław Kubiak
           91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A,

7. Termin realizacji zamówienia – 31-05-2012.
8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów:
Ocena wg kryterium ceny – ranga kryterium 100 %
Kryterium cena obliczana jest wg wzoru :
    C=( Cminim. /Cb) x 100%
gdzie

C - cena
Cminim. - cena najniższa
Cb- cena badana

a.  Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawcę cenę brutto. Oferty złożone w innej walucie będą przeliczone na PLN wg średniego kursu NBP z dnia złożenia oferty.
9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką. Możliwe jest składanie oferty kompleksowej bądź na poszczególne maszyny
10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O zamówienia mogą się ubiegać  Wykonawcy, którzy:
 
a.    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
b.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
c.    dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
d.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
e.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
Złożenie oferty jest równoznaczne ze spełnieniem warunków dopuszczajacych.
 W razie potrzeby uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel: 503 104 504.

Łódź dnia 02-04-2012r.

                                                                                Właściciel ECORSON
                                                                                    Jarosław Kubiak

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 12_09_2011___1

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o Przetargu w trybie określonym w trybie art. 70' Kodeksu Cywilnego.

 
1.    ZAMAWIAJACY:

ECORSON - Jarosław Kubiak
91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165A
NIP: 727-002-94-25; Regon: 470827400
tel: 42-617-23-22; fax: 42-617-23-21
 

2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

 3.    POSTANOWIENIA WSTEPNE:
 Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „Wzrost konkurencyjności firmy „ECORSON”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.6: ROZWÓJ MIKRO - I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Numer konkursu RPLD.03.06.00-3/11.
4.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz prace wykończeniowo-budowlane, które są niezbędne do realizacji założeń złożonego projektu „Wzrost konkurencyjności firmy „ECORSON”.

Adaptacja dwóch nowo wybudowanych pomieszczeniach znajdujących się na terenie siedziby firmy ECORSON w Łodzi ul. Wojska Polskiego 165a, ma na celu pełne przystosowanie tych pomieszczeń pod zakup i funkcjonowanie maszyn niezbędnych do produkcji profesjonalnych katalogów firmowych z oryginalnymi próbkami. Zakres prac i materiałów został uwzględniony w „szczegółowym opisie prac i materiałów zamówienia” w pkt.5

Przy wykonywaniu wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zafunkcjonowania przedmiotu zamawiania. Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby zastosowane materiały, które będą używane do realizacji omawianego projektu, posiadały wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania – dokumentacja ta powinna być dostępna do wglądu Zamawiającego.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełne wykończenie oraz adaptacja 2 pomieszczeń przeznaczonych do produkcji katalogów Firmowych, parter i piętro wraz ze schodami łączącymi – powierzchnia łączna ok. 257m3 zbudowane z cegły max.

 1. Pomieszczenie na parterze o wymiarach: 5,5m x 7,88m, wys. 2,78m.

Pomieszczenie na pierwszym piętrze: 7,6m x 7,80m, wys. 2,3m.

Wykończenie pomieszczeń: tynkowanie, gładzie gipsowe, malowanie-razem 257 m3. – Wykończenie posadzek ok/ 40 m2

 1. Zakup i montaż okien w pomieszczeniu na parterze ( 6 sztuk o wymiarach: 0,75mx1,65m) oraz drzwi wejściowe 1 para (1x2,25) plus montaż.
 2. Wykończenie 15 stopniowych schodów z zabiegiem łączących 2 pomieszczenia-wykończenie z kamienia,Zakup i montaż barierek na schodach i w pomieszczeniu na górze.
 3. Instalacja sieci energetycznej/siła/oświetlenie/kontakty, gniazdka. Parametry maszyn podłączonych do instalacji i ich wydruki są dostępne do pobrania w siedzibie naszej firmy,
 4. Instalacja Grzewczo-Chodzaca - elektryczna z klimatyzacją,
 5. Kompresor wraz z instalacją do urządzeń,                                   

6. Termin składania ofert  - od zaraz czyli 12.09.2011 r. do 29.09.2011 r. do godz. 12.00

7. Termin przystępowania do realizacji prac – 3.10.2011r.

8. Opis Kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów: 1. Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

9. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką.Możliwe jest składanie oferty kompleksowej bądź poszczególnych do konkretnych prac adaptacyjnych.
Oferta może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

10. Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: j.kubiak@ecorson.com lub do siedziby firmy, do godź. 12.00

11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać  Wykonawcy, którzy:
 
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 3. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,
 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21 dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,
 6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)
 W razie potrzeby uzyskania bliższych informacji prosimy najpierw o Kontakt tel:

503104504 .

zał. nr.1
zał. nr.2

                                                                             
Właściciel ECORSON

Jarosław Kubiak

Łódź, dnia 12.09.2011 roku


Zamówienia publiczne

 

wykaz

Wykaz zamówień w projekcie: „Wzrost konkurencyjności firmy „ECORSON”, który odbył się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.6: ROZWÓJ MIKRO - I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Numer konkursu RPLD.03.06.00-3/11. 1>>   2>>   3>>
Wykaz zamówień w projekcie: Wdrażanie innowacji technologicznej i wprowadzanie innowacyjnych produktów w firmie „Ecorson”, który odbywa się w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013 OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Numer konkursu: RPLD.03.03.00-4/12 1>>
 


Tynki i Farby e-mail: , adres: 91-726 Łódź, Polska, ul. Wojska Polskiego 165 A